Havekolonien Granholt

Generalforsamling 2021

05/06/2021

Indkaldelse til

Generalforsamling i HF Granholt

søndag den 20. juni 2021  kl. 10.00 i fælleshuset, HF Granholt.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker.

På grund af covid 19, er det kun tilladt 1 stemmeberettiget person fra hver have at deltage.

Dagsorden:

 1. 1.  Velkomst ved formanden.
 2. 2.  Valg af ordstyre og stemmetællere
 3. 3.  Formandens beretning
 4. 4.  Det reviderede regnskab fremlægges, budget for 2021 fremlægges
 5. 5.  Indkomne forslag:
 6. 6.  Valg af bestyrelse:

Formand: John Kristensen, er ikke på valg

Kasser: Preben Nielsen,  er på valg

Næstformand, Thomas H. Hartel er på valg.

Sekretær: René Pedersen, er ikke på valg.

Best. Medlem: Åge Jensen er på valg.

    8. Valg af  2 suppleanter.

 1. 7.  Valg af  2 revisorer.
 2. 8.  Valg af revisor suppleant
 3. 9.  Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 12/6-21.

Referat af GF i HF Granholt den 20 juni 2021

Generalforsamlingen startede med at Preben talte de fremmødte op, der var mødt 20 personer op som repræsenterede 20 haver,

John bød velkommen, og indskød at det var ærgeligt at der ikke var flere af de nye der var mødt op, der blev budt på kaffe og rundstykker.

Leif Byskov blev valgt til ordstyre. Leif takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Peter og Karin blev valgt som stemmetællere. Herefter gav Leif ordet til John, som gik over til beretningen.

John fortalte at corona jo har sat en dæmper på aktiviteterne, men at vi nu godt kunne sende en efterlysning ud på nye aktiviteter. John fortalte også at foreningen har overtaget have 84 og vil gerne takke dem der har bridraget med arbejdet i at passe den indtil nu. John fortalte at det er blevet forsøgt at sælge have 84, men at vi nok selv er nød til at gøre huset lovligt, så det bliver lettere at sælge. John fortalte også at under corona tiden har der alligevel været en del byggerier i form af renovering og tilbygning, han gav også ros for at alle havene ser godt ud, så der er ikke meget at komme efter i form af bøder og des lige. John fortalte også at vi godt kan være stolte af vejen som vi har fået lavet, og at når vi har fået solgt have 84, kan komme videre med at lave den, så kan det være at Leifs ønske går i opfyldelse, han sagde nemlig,

” at når jeg vinder en million i lotto så vil jeg asfalterer vejen” 

Rabatten er jo også blevet planeret, og senere vil der komme nogle frugttræer der. Så nu er vi fri for alt det støv. John gik videre med at rose medlemmer og bestyrelsen og alle dem som har lagt lidt frivilligt arbejde i haveforeningen,  og han syntes at det er dejligt at der altid er nogen der vil hjælpe til. John nævnte også at fælleshuset var blevet udlånt til demensafdelingen her i vinter, dette har gjort at vi nu har en varmepumpe, demensafdelingen har betalt udgifterne i forbindelse med udlånet,. Peter Steensgaard konstanterede at fælleshuset jo også har forøget dets værdi idet der jo har været varme på det hele vinteren, John afsluttede sin beretning, og beretningen blev vedtaget.

Preben fremlagde regnskab for 2020, han fortalte at der er et overskud på 48222 kr. i 2020 og at der er budgetret med et overskud i 2021 på 36300 kr.

der var spørgsmål om en udgift på 5000 kr. John fortalte at det var udgifter i forbindelse med overtagelse af have 84 i form af papirskrivning og en lille sum til leif.

Regnskab og budget blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Der var tre på valg:

Preben Nielsen vælges for sig selv som kassere, vælges for 2 år. Preben var villig til genvalg og blev valgt. Thomas Hartel og Åge Jensen er villige til genvalg, og blev valgt for to år.

Valg af suppleanter til bestyrelsen : Benjamin blev valgt til 1. Suppleant og Steffen Marquant blev valgt til 2. Suppleant.

Peter Stensgaard have 44 og Karin Madsen have 56 blev valgt som revisor

Gudrun Andersen have 104 blev valgt til revisor suppleant.

Under evt. fortalte Kirsten fra have 40, lidt om haveforeningens historie, og derunder kom hun ind på at hun syntes det er forkasteligt at hækken skal være klippet inden sankt hans, og sprøjtning håber hun ikke foregår som det står i ordensreglementet. Kirsten ville gerne at biolog Vibe Søndergaard som er ansat af Favrskov kommune, kunne komme og vejlede folk i biodiversitet i deres haver. Kirsten blev  efter en del snak derom opfordret til at indgive et forslag derom til næste generalforsamling, da der ikke kan besluttes ordens og vedtægtsændringer under eventuelt. Der var spørgsmål om der er vandtryksændring i foreningen, svaret er at det er der ikke selvom at der sammenlægning imellem to vandværker. Der var spørgsmål fra Jan om det kunne betale sig selv at lave have 84, på grund af prisen, John siger at vi arbejder på sagen. Lars nævnte at hans bilrude var blevet ramt af en sten under græsklipning, og spurgte om det er rimeligt at man selv skal betale for skaden, Lars fik at vide at hvis hans forsikring ikke dækker, kan han bare aflevere fakturaen til foreningen, så sørger foreningen for betaling af skaden. Peter mener at man selv kan gøre noget for at undgå mange sten i græsset ved lige at rive græsgangen en gang imellem. Åge syntes at man skal gå ud og flytte sin bil med det samme når man opdager at der bliver klippet græs. John sagde at når klipperen skal udskiftes får vi sikkert en bioklipper, men han pointerede også at man jo faktisk selv skal slå sit græs ud til midten af vejen. Men så længe Peter gerne vil så er det jo godt.

Leif takkede for god ro og orden. 

John takkede Leif Byskov, og fortalte generalforsamlingen at han ikke stiller op som formand næste år, så der er en opgave med at finde en ny til næste år. Leif udtalte at det er rettidig omhu at sige det så tidligt.

Leif Byskov                             John Kristensen

Preben Nielsen                      Renè Pedersen

Åge Jensen                               Thomas Hartel

Umiddelbart efter generalforsamlingen trådte den nye bestyrelse sammen og konstituerede sig således :

Formand for           John Kristensen have 102

Næstformand        Thomas Hartel have 58

Kasserer                  Preben Nielsen have 60

Sekretær                 Renè Pedersen have 36

Best. Medlem         Åge Jensen have 38  

Best. 1.Suppl.         Benjamin Tjørnemark have 62

Best. 2 Suppl.         Steffen M. Jensen have 66

Revisor.                   Peter Stensgaard have 44

Revisor.                   Karin Madsen have 56

Revisor suppl.       Gudrun Andersen have 104

                               


Generalforsamling 2023


Indkaldelse til

Generalforsamling i HF Granholt

søndag D 26/3-2023 kl. 10.00 i fælleshuset, HF Granholt.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker.

Dagsorden:

1.Velkomst ved formanden.

2.Valg af ordstyre og stemmetællere

3.Minifordrag af Hadsten vandværk.

4. Formandens beretning

5. Det reviderede regnskab fremlægges, budget for 2023 fremlægges

6.Indkomne forslag:

7. Valg af bestyrelse.

Steffen Marquart er ikke på valg

John Kristensen er på valg, modtager ikke genvalg

Kasser: Preben Nielsen,er på valg, modtager genvalg

Sekretær: René Pedersen, er ikke på valg.

Best. Medlem: Åge Jensen er på valg, modtager genvalg.

8. Valg af1 suppleant.

9.Valg af2 revisorer.

10.Valg af revisor suppleant

11.Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 19/3-23 eller på granholthf@gmail.com


Referat af GF i HF Granholt den 26/3  2023

 

 1. Generalforsamlingen startede med at Steffen bød velkommen, og læste dagsordenen op, Steffen pointerede at der skulle holdes en god tone og hvis man ikke kunne respektere det, ville man blive bedt om at forlade generalforsamlingen. Preben fik ordet, hvorefter han talte de stemmeberettigede medlemmer op, der var mødt 26 medlemmer op. Der blev holdt en lille pause, hvor medlemmerne kunne få et rundstykke og en kop kaffe.
 2. Michael meldte sig til ordstyrer. Generalforsamlingen indstillede Michael Nielsen have 82 til ordstyrer, Michael blev enstemmigt valgt. Michael modtog bifald og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt . Herefter blev der valgt stemmetællere, det blev Vicki have 82 og Tove have 88. Efter valget blev ordet givet til Niels Rasmussen fra Hadsten Vandværk.
 3. Niels Rasmussen Hadsten Vandværk takkede for ordet, og fortalte at han var i bestyrelsen for Hadsten vandværk, og han kom for at fortælle om vandværket og om grundvandsbeskyttelse, fordi vi i Granholt bogstaveligt talt dyrker vores jord ovenpå Hadstens drikkevand, vi har lige ved siden af kolonihaverne 5 vandboringer som skal beskyttes og Pt. bliver der kørt en kampagne for beskyttelse af grundvandet. Niels fortalte om vandværket som levere ca. 550000 m3 rent drikkevand til 4000 forbrugere. Fra de 5 boringer som er ved Granholt hentes ca. 140000 m3 vand om året, og der er blevet målt og smagt at det er det bedste vand Hadsten, samtidig er det meget svært at finde nye kildepladser i Hadsten, derfor skal vi passe på det vi har. I Favrskov kommune er der et grundvands udvalg og en fond der tilser at vandet bliver beskyttet i mange år fremover. Fonden udbetaler penge til landmænd og andre erhverv som har boringer på deres grund, så de derved undlader at bruge nitratgødning osv på jorden. Dette er en lov som regeringen har lavet. Loven gælder kun landmænd og erhverv, men ikke parcelhusejere og havekolonier, derfor bliver der lavet kampagner for at passe godt på vores drikkevand, blandt andet vandets dag den 22 mart. Niels fortalte at vi bor lige oven på beskyttelsesområdet for vandboringerne og beder os om at undgå sprøjtemidler af enhver art og at vi gøder skånsomt. Niels ville også bede os om ikke at smide forurenet vand ud på jorden, det går ikke at have bassiner med klorvand og andre rensemidler i, og lede det ud på jorden, der er det bedre kun at have små bassiner uden kemikalier i, lige så skulle vi undgå oliespild fra plæneklippere og havefræsere og lign. Med andre ord der bliver bedt om at udvise stor omtanke for drikkevandet skyld. Niels takkede for ordet og sagde samtidig at han gerne vil invitere en tur på vandværket og hvis dette skulle have interesse, kan man rette henvendelse til ham igennem Steffen, derudover har Niels lagt nogle pjecer frem om sprøjtefri haver, som man er velkommen til at tage. Niels blev spurgt om man ikke må have små badebassiner og deslige i haveforeningen, hvortil Niels svarede at, det havde han ikke noget imod, så længe det er uden kemikalier, men at det jo er foreningens regler der gælder. Han blev også spurgt om brusebade, hvortil han svarede, at det der bliver kørt væk i en tank har vandværket ikke noget at gøre med. Niels Rasmussen takkede for ordet.

Michael gav ordet til formanden, som læste sin beretning op.

 1. Steffen lagde ud med at fortælle at de nu har været kolonist i 4 år og formand 1 år i Granholt, og han syntes at vi har det fantastisk godt, der er rigtigt mange frivillige som deltager i rigtig mange tiltag og det synes han er rart at se. Steffen nævnte P areal, vejen, buskads der blev revet ned, græsplæner med frugttræer. Steffen gav også en særlig tak til Peter Steensgaard for at vedligeholde græsset herude, og spurgte om han vil gøre det igen. Steffen mindede om, at det er generalforsamlingen der har valgt bestyrelsen, og bestyrelsen er der for at varetage kolonihaven, dens love og dens regler. Derfor vil bestyrelsen gerne bede om, at når man sender spørgsmål, at man lige prøver at holde det op imod de bestemmelser der er og om det er relevante spørgsmål. Steffen sagde også at svar hastigheden på mails, ikke altid foregår så hurtigt, dette skyldes at bestyrelsen jo også har familieliv og arbejde at passe. Bestyrelsen er ikke et politi for kolonihaven, men bare en bestyrelse der skal varetage de regler der er blevet lavet. Steffen fortalte også, at hvis der er regler, der bliver brudt, så kommer der som regel to fra bestyrelsen, således at det ikke kun er en person der har hørt om sagen, og det håber han at det bliver respekteret, fra alle. Steffen ønsker også at der kan være et stort fællesskab og sammenhold på kryds og tværs i kolonihaveforeningen. Steffen takkede for ordet. Hvorefter ordet blev givet til Preben med regnskabet.
 2. Preben løb regnskabet igennem, der blev spurgt om hvad der var kommet ind for bøder og hvorfor det ikke er en særskilt post. Der blev svaret at det er blevet valgt fordi posten dækker over både bøder og gebyrer. Preben lovede at give svar på spørgsmålet på en mail. Der var et spørgsmål om, hvorfor Udgifter 2021 for have 84 figurer med to forskellige beløb i årsregnskab for 2021 og årsregnskab for 2022. Preben, kunne godt se problemet og derfor sagde han at regnskabet ikke kan godkendes, derfor skal der holdes en ny generalforsamling. Ordstyren forslog en kort pause. Efter pausen blev generalforsamlingen enige om at fortsætte med den resterende dagsorden. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når kasseren har gået regnskabet igennem. Derefter gik vi over til indkomne forslag.
 3. Der var indkommet 2 (3) forslag. (forslag 3. var fra steffen have 66, som ordstyreren overså), det første fra Jeanette, som oplever to grupper i havekolonien som hun finder rigtigt ubehageligt, derudover er der også mange huse til salg i foreningen, Jeanette spørger om hvad der skal til for at der ikke bliver dannet kliker, hvor folk taler grimt om hinanden, der var ingen kommentarer til dette (Forhenværende bestyrelsesmedlem John Kristensen kommenteret, at han ikke kunne se et forslag i dette og at der ikke kan stemmes om det)og Jeanette sluttede af med at sige at hun håbede at det vil blive meget bedre, og at man vil tale pænt til hinanden. Forslag nummer 2 handler om at få stemt om de regler som blev tilføjet ved den ekstraordinære generalforsamling den 3 august 2022 kl. 17.00,  dette omhandler tilføjelser til punkt 6 brug af vand og badebassiner. Punkt vedr. Støj. Punkt 8 vedr.  brug af fælleshuset. Punkt 9 vedr. Parkering. Ordstyreren gennemgik punkterne. Der var en hel del diskussion om reglerne for brug af vand i bassiner osv. Steffen sagde at foreningens regler  skal følges og alt brugsvand skal opsamles i tank, man må kun bruge vand til havevanding. Ordstyreren spurgte om punkterne skal omformuleres eller om vi kan sende punkterne til afstemning. Der var forslag til punkt 6 om at vi kan bruge små bassiner under 200 liter som godt kan tømmes, men det kan ikke overholdes, da der sås tvivl om at man kan stole på hinanden. Ordstyreren sendte folk til pause. Efter pausen gik vi over til en afstemning om de nye tilføjelser fra den ekstraordinære generalforsamling.

Der blev stemt om tillæggene skal tilføjes til ordensreglementet, til punkt 6 vedr. vand ”det vil sige at brug af badebassiner er forbudt, brug af vildmarksbade er forbudt, havedamme er ikke tilladt” blev der stemt 13 for og 9 imod. Dette bliver tilføjet ordensreglementet.

Punkt 7 vedr. støj: Motordrevne redskaber må kun finde sted i tidsrummet kl. 8.00 til 20.00 20 for 0 imod dette vil blive tilføjet ordensreglementet

 udendørs børneleg må kun finde sted i tidsrummet kl. 8.00 til 20.00 1 for 20 imod så det skal ikke indsættes i ordens reglementet

Punkt 8 vedr. fælleshuset. Børn under 15 år skal være ifølge med voksne hvis de skal benytte fælleshuset.  14 ja og 5 imod. Dette bliver tilføjet ordensreglementet.

Bad i fælleshuset er ikke tilladt 20 for 0 imod. Dette bliver tilføjet ordensreglementet.

Ved misbrug af fælleshuset bliver nøglen inddraget 22 for 0 imod. Dette bliver tilføjet ordensreglementet.

Punkt 9. Parkering. Parkering i haveforeningen er på eget ansvar, buler og skader på køretøjer erstattes ikke. 15 ja 0 nej. Dette bliver tilføjet ordensreglementet.

Derefter gik vi videre til valg af bestyrelse

 1. Steffen Marquart have 66 er ikke på valg

John Kristensen have er på valg, medtager ikke genvalg

Kasser Preben Nielsen er på valg, modtager genvalg

Sekretær Rene Pedersen, er ikke på valg

Best. Medlem Åge Jensen er på valg, modtager genvalg.

Vicki og René Abildgaard stillede op til valget som bestyrelsesmedlem. Der var enighed om, at den, der ikke får posten som bestyrelsesmedlem kan blive suppleant. Vickie fik 11 stemmer, René fik 13 stemmer og dermed er René Abilgaard have 68 valgt ind i bestyrelsen og Vicki Nielsen have 82 valgt som suppleant. Preben Nielsen have 60 blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. Åge Jensen have 38 blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

 1. Vicki Nielsen valgt som suppleant
 2. Peter Steensgaard og Karin Madsen blev valg som revisorer.
 3. Som Revisorsuppleant blev Karina Eriksen have 98 valgt.
 4. Under eventuelt, sagde Peter at han gerne vil kører videre med plæneklipning, og man skal selv se efter ham når han kommer så man kan nå at få flyttet sin bil.

 I forhold til facebook siden blev der foreslået at den fortsætter og ikke bliver lukket. Dette kræver, at man holder en sober tone. Det er uvist, hvad der sker med den.

Generalforsamlingen sluttede.

 

 

Ordstyrer ………………………………………………………….

 

Formand…………………………………………………………..

 

Kasser………………………………………………………………

 

Sekretær…………………………………………………………….

 

Bestyrelsesmedlem……………………………………………….


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger


Formand: Steffen Marquard Jensen have 66

næstformand : René Abilgaard have 68

Kasserer Preben Nielsen have 60

sekretær René Pedersen have 36

bestyrelses medlem Åge Jensen have 38.


Bestyrelses suppleant :  Vicki Nielsen have 82


revisor :  Peter Stensgaard og Karin Madsen

revisor :  suppleant Karina Eriksen
Generalforsamling

14/03/2022 

Indkaldelse til

Generalforsamling i HF Granholt 

søndag den 3. april 2022  kl. 10.00 i fælleshuset, HF Granholt.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. 

Dagsorden:

1.  Velkomst ved formanden.

2.  Valg af ordstyre og stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Det reviderede regnskab fremlægges, budget for 2022 fremlægges

5.  Indkomne forslag:

6.  Valg af bestyrelse:

Formand: John Kristensen, er på valg men modtager ikke genvalg.

Kasser: Preben Nielsen,  er ikke på valg

Næstformand, Thomas H. Hartel er ikke  på valg.

Sekretær: René Pedersen, er på valg, modtager genvalg

Best. Medlem: Åge Jensen er ikke på valg.

7. Valg af  1 suppleant.

8.  Valg af  2 revisorer.

9.  Valg af revisor suppleant

9.  Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 27/3-22.

Referat af GF i HF Granholt den 3 april  2022

1. Generalforsamlingen startede med at John bød velkommen, og læste dagsordnen op, og bød på kaffe rundstykker og en lille en til halsen.

2. Bestyrelsen indstillede Leif Byskov til ordstyre og han blev derefter enstemmigt valgt. Leif takkede for valget og kunne konstanter at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og gav ordet til Preben som talte de fremmødte op, der var mødt 25 personer op som repræsenterede 25 haver. Herefter blev Peter og Julie valgt til stemmetællere. Ordet blev givet til formanden, som læste sin beretning op.

3. John talte om hvad der var sket de forgangne 8 år hvor han har været formand. Han talte om økonomien i haveforeningen, hvor bestyrelsen i høj grad har været med til at gøre at gælden er blevet ændret ½ million kr. til den gode side, vi har fået lavet nye toiletter, overdækket terrasse og åbnet op for fælleshuset så alle kan bruge det, og John ønsker at det må blive brugt meget fremover også. John fortalte at låsen bliver skiftet for den nye sæson mandag, så alle kan bruge det, selvom at vandet ude i haverne ikke kan åbnes endnu pga. Risikoen for frost. Derudover er alle veje blevet gravet op og gamle vandrør og utætheder er blevet repareret, samt der er blevet sat stophaner for hver 4 have således at man kan lukke for vandet selv hvis det skulle være nødvendig, John sagde også at man gerne lige selv må finde ud af hvor ens egen stophane befinder sig. John gav en stor tak til Åge for hans store arbejdet i den forbindelse. Så er der blevet lagt sten på vejen, og det er meningen at det skal fortsætte op til spejderne, det er lagt i budgettet i år. Peter Steensgaard fik også kæmpe ros for hans arbejde med græsslåningen, John henstillede til at man fjerner sin bil når man ser Peter komme med plæneklipperen, ellers kan der ske uheldige ting med stenslag. John sagde også at Peter er fantastisk god til at passe på plæneklipperen, stor tak for det Peter, derudover så er der jo også kommet endnu mere græs at slå ude ved vejen, men det tar Peter også. John beklagede at næstformanden Thomas Hartel ikke var tilstede, da det jo egentlig er ham der skal tage sig af pladser veje. Der er i 2015 blevet tilsidesat nogle regler i forhold til lokalplanen vedrørende bygninger i HF Granholt, derved er man nogen steder kommet til at bygge 10 – 12 m2 for meget, dette har gjort at man i dag ved handel skal lovliggøre sit hus inden salg. Dette er regler der er i lokalplanen for Favrskov kommune, der er blevet spurgt på et møde som bestyrelsen var til, om bebyggelses graden kan udvides med et par procent, men svaret  var at det kan man ikke, det er kun kommunen der kan give dispensation for dette. Grunden til at der var et møde med kommunen var at der var kommet nogle anonyme anmeldelser vdr. vinter beboelse, udfaldet af dette er at man vil blive anmeldt til kommunen hvis der overvintres i haveforeningen, og de vil så tage sig af det, og evt. anmelde dem der ikke overholder reglerne til politiet, derved risikere man blive sat ud af foreningen. John syntes at det var trist at det var anonyme folk, der havde bragt dette på bane, og man behøver altså ikke være anonym fremover, for vi skal hjælpe hinanden med at få en god og ordentlig haveforening han sagde også at det ikke var foreningens regler men lokalplanens regler der er skyld i det.  Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter den blev godkendt.

4. Preben fremlagde regnskab for 2021, han fortalte at der er et overskud på 104933 kr. i 2021 og at der er budgetret med et overskud i 2022 på 14300 kr.

der var spørgsmål om en vandudgift på 69600 kr. Men det store beløb er i forbindelse med sammenlægning med Hadsten Vand og alm stigninger, derforuden er beløbet forskelligt hvert andet år. Der var et spørgsmål om hvad overskuddet er ved at leje ud til kommunen,  John fortalte at sidste år gik det næsten lige op, og i år bliver der sendt en extra regning på grund af energi stigninger. Der var et spørgsmål om man ikke kan få fælleshusets udgifter og indtægter på et regnskab for sig selv, men i det regnskab der er nu, der står det faktisk. Prisen for afledningsvand til Hadsten vand er steget 5-6 kr pr m3, så det kan nok animerer til at spare lidt på vandet. Peter indskød at der er et sted imellem 2000 kr. og 4000 kr i overskud for fælleshuset. Er det på husets regning hvis vaskemaskine eller lign. går i stykker ?

 John svarede nej det er jo inde i prisen for leje af huset. Hvis det er dyrere at leje huset bliver prisen jo sat op.

Under budget blev der spurgt til Rep. Nyt og vedligehold, svaret var at beløbet jo skal bruges til vej belægning og des lige. Der var også en kommentar til gebyr Bank men det er jo det som det koster nu.

Herefter blev regnskab og budget godkendt.

5. Under indkomne forslag var der et brev fra Kirsten der omhandler vedtægtsændringer omkring afbrænding af haveaffald, og sprøjtning ude i havekolonien, samt hækklipning 1. Gang inden sct.hans og hvorfor.

Det blev bestemt at den kommende bestyrelse skal se på ordensreglementet vedrørende de tre spørgsmål og evt. reviderer ordensreglementet. 

Med hensyn til hækkeklipning af liguster hække så skal den altså skal klippes to gange om året.

6. Steffen Marquant have 66 blev valgt til formand for de næste to år.

René Pedersen blev valgt for to år.

John Kristensen blev valgt til 1. Suppleant.

Revisorer, Peter og Karin

Revisor suppleant Maria Jacobsen have 26.

Evt. Er der en liste over hvem der har haver ? Ja men den må ikke offentliggøres pga. Persondataloven. Kan der gives et langt varsel hvis der skal laves noget fælles ? Det er svært at planlægge, med det gør vi hvis vi kan.

Der blev givet et stort bifald til John Kristensen som har været formand de sidste 8 år.

Leif takkede for god ro og orden.

John takkede for det gode fremmøde og takkede ordstyren for det gode arbejde. John nævnede også at man skal huske at lukke for sine vandhaner, vi ved endnu ikke hvornår vandet kan åbnes, det bliver i hver tilfælde en søndag kl10.

Generalforsamling 2020

08/06/2020

Indkaldelse til

Generalforsamling i HF Granholt

søndag den 28. Juni  2020  kl. 10.00 i fælleshuset, HF Granholt.

På grund af covid 19, er det kun tilladt 1 pers. fra hver have at deltage. Det skal være en person med stemmeret. Der skal tilmeldes til formanden, eller til renepedersen1961@gmail.com

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af ordstyre og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede regnskab fremlægges, budget for 2020 fremlægges
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg af bestyrelse:

Formand: John Kristensen, er på valg

Kasser Preben Nielsen,  er ikke på valg

Næstformand :

Sekretær, René Pedersen, er på valg.

    7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer.

    8. Valg af  2 suppleanter.

 1. Valg af  2 revisorer og suppleanter
 2. Valg af revisor suppleant
 3. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 19 juni.

Referat af GF i HF Granholt den28 juni 2020

Generalforsamlingen startede med at Preben talte de fremmødte op, der var mødt 25 personer op som repræsenterede 25 haver,

John bød velkommen, der blev budt på kaffe og rundstykker.

Leif Byskov blev valgt til ordstyre. Leif takkede for valget og konstanterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Peter Steensgaard og Lars Madsen blev valgt som stemmetællere. Herefter gav Leif ordet til John, som gik over til beretningen.

John gav ros for det store antal fremmødte, og  takkede bestyrelsen for det gode arbejde, han takkede også Peter Steensgaard, for det store arbejde med at klippe græsset i haveforeningen ligesom han også takkede Åge Jensen for det store arbejde, med gravearbejde og fliselægning som han har lagt i havekolonien. Der blev også rettet en stor tak til beboerne i have 112 for arbejdet med at holde rent i fælleshuset.. John berettede at det går godt i Granholt, alle haver er solgt og meget af arbejdet med dette tilegner han Britta, som har brugt meget tid med at annoncerer på facebook, og gøre opmærksom på haver der var til salg. John fortalte også at pladsen foran fælleshuset, og oppe i den nordlige ende er blevet drænet , og det ser ud til at have dæmmet op for meget vand på pladserne. Køkkenet i fælleshuset er blevet opdateret med nyt komfur, ovn og emhætte. John fortalte at Leif i have 84 vil testamenterer sin have til HF Granholt, Leif Nielsen modtog stort bifald for dette. Det levende hegn ud til grusvejen er blevet for gammelt og beskytter ikke ret meget mere, og derfor bliver det fjernet i år og på sigt vil der blive plantet flere forskellige nytteplanter i form af frugttræer og buske. Peter Steensgaard fortalte at han var enig i at hegnet skal fjernes, for det giver ingen læ for støv, når bilerne kører forbi, Rene spurgte om man så kan lade hækken blive højre ud til vejen, dertil blev der sagt at det kan man godt, så længe højden er ens hele vejen.

John fortalte også at vandspild ikke må forekomme, og at man må kun vande sine egne afgrøder og blomster, ikke naboens hæk og have. Ligeledes blev der sagt at man skal lade være med at gå og sprede rygter, man kan  komme og få eventuelle ting afklaret, hvis der er noget man er i tvivl om i stedet for at lave rygtespredning. Der var også et ønske fra formanden om at alle der har en flagstang bruger den alle lørdage og søndage, når de er i haveforeningen, det er jo så pænt med alle de  flag.

Herefter blev beretningen godkendt.

Preben fremlagde regnskab for 2019, han fortalte at der er et overskud på 15514 kr. i 2019, og samtidig at haveforeningen nu ikke skylder penge i fælleshuset  mere.

John indskød, at Jørgen Krog, havde sponsoreret rundstykkerne, til generalforsamlingen.

Preben fortsatte med at gennemgå budgettet, og berettede at der budgetteres med et overskud på 26300 kr. i 2020. Herefter blev regnskab og budget godkendt.

Der var indkommet to forslag, fra bestyrelsen. 1 forslag gående ud på om bestyrelsen kan få generalforsamlingens accept til at gøre brug af paragraf 7.2 i vedtægterne, der omhandler ophævelse af brugsret kontrakten såfremt at David Nielsen fortsætter med at udlåne eller udleje kolonihave nr. 86. Efter en del diskussion blev forslaget sat til afstemning. Der var 7 imod forslaget og 18 for forslaget. Bestyrelsen har hermed fået generalforsamlingens accept til at gøre brug af paragraf 7.2 i foreningens vedtægter.

2. forslag går ud på om bestyrelsen kan få generalforsamlingens accept til at gøre brug af paragraf 7.3 i vedtægterne, der omhandler ophævelse af brugsret kontrakten såfremt at Steffen Linding have 96, ikke får lovliggjort det bebyggede areal i haven, blev ligeledes sat til diskussion og der blev spurgt om der var nogen indvendinger imod, to havde indvendinger og 23 havde ingen, dermed har bestyrelsen fået generalforsamlingens opbakning til at håndhæve haveforeningens vedtægt 7.3, hvis forholdene ikke bliver bragt i orden.

John Kristensen have 102 blev valgt som formand.

René Pedersen have 36 blev valgt til bestyrelsen

Åge Jensen have 38 blev valgt til bestyrelsen

Bent Andersen have 68 blev valgt til bestyrelsen

Benjamin Tjørnemark have 62 blev valgt til 1. Suppleant

Thomas Hartel have 58 blev valgt som 2. Suppleant

Peter Stensgaard have 44 og Karin Madsen have 56 blev valgt som revisor

Gudrun Andersen have 104 blev valgt til revisor suppleant.

Under evt. Foreslog Åge Jensen at Leif Nielsen have 84, kunne få lov til at bo vederlagsfrit, men det var der ikke stemning for. Der blev spurgt om hvor man kan se foreningens vedtægter, dertil blev der svaret at det kan man på hjemmesiden www.granholt.dk .

David Nielsen omtalte det åbne brev han havde sendt ud, og ville gerne have en forklaring på hvordan vedtægterne i pargraf 7,2 skal håndhæves. David Nielsen vil gerne have en advokat til at genlæse og tolke på vedtægterne, og David vil gerne fremsende de dokumenter som han har fået fra sin uvildige advokat, med navns nævnelse, således at bestyrelsen kan gå videre med det. John pointerede at det kunne gå hen og blive dyrt for parterne.

Leif Byskov kunne konstatere at den nye bestyrelse skal prøve at tolke på paragraffen og om der kan arbejdes videre med spørgsmålet,  og hvis der kommer en henstilling til den nye  bestyrelse om at tolke på vedtægternes 7,2 til

næste generalforsamling så kan det tages op igen, generalforsamlingen kunne ikke komme sagen videre.

Leif takkede for god ro og orden.

Leif Byskov                             John Kristensen

Preben Nielsen                      Renè Pedersen

Åge Jensen

Umiddelbart efter generalforsamlingen trådte den nye bestyrelse sammen og konstituerede sig således :

Formand for                   John Kristensen have 102

Næstformand                 Bent Andersen have 68

Kasserer                          Preben Nielsen have 60

Sekretær                         Renè Pedersen have 36

Best. Medlem                 Åge Jensen have 38 

Best. 1.Suppl.         Benjamin Tjørnemark have 62

Best. 2 Suppl.        Thomas Hartel have 58

Revisor. Peter Stensgaard have 44

Revisor. Karin Madsen have 56

Revisor suppl. Gudrun Andersen have 104

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i HF Granholt

søndag den 31 marts 2019  kl. 10.00 i fælleshuset.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Efter generalforsamlingen åbnes for vandet, hvis vejret tillader det. Husk at lukke for alle haner hvis du ikke deltager i generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af ordstyre og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede regnskab fremlægges, budget for 2019 fremlægges
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse

Formand: John Kristensen, ikke på valg

Kasser Preben Nielsen, på valg

Næstformand Per Høj, på valg

Sekretær, René Pedersen, ikke på valg

Bestyrelses medlem Henning Ravn  Nielsen, ikke på valg.

 1. Valg af  2 suppleanter.
 2. Valg af revisorer og suppleanter
 3. Evt.
 4.  

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 16 marts

Referat af GF i HF Granholt den 31 marts 2019

Generalforsamlingen startede med at Preben talte de fremmødte op, der var mødt 30 personer op som repræsenterede 19 haver, Preben læste havenumrene op: 28-30-32-36-38-40-44-52-56-60-62-68-84-90-92-98-100-102-112.

John bød velkommen, og fortalte at vandet ikke ville blive åbnet, da der var fare for frost i den kommende uge , der blev budt på kaffe og rundstykker.

Leif Byskov blev valgt til ordstyre. Leif takkede for valget og konstanterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Revisorene Peter og Karin blev valgt til stemmetællere. Herefter gav Leif ordet til John, som gik over til beretningen.

John takkede bestyrelsen og alle der havde bidraget til at holde haveforeningen pæn, han fortalte også at der var blevet søgt om tilskud til en petanque bane og der var søgt om at få en hjertestarter.

John fortalte også at der dog er nogen i haveforeningen som ikke passer deres haver ordentligt, og dette skal man altså tænke lidt over og få bragt i orden.

Der blev også sagt at man skal blive klar over hvor stophanerne til vand er placeret således at man hurtigt kan lukke hvis der er uheld.

Vandspild må ikke forekomme, og man må kun vande sine egne afgrøder og blomster, ikke naboens hæk og have.

Der var en opfordring til at lave en navneliste, så man kunne komme i kontakt med hinanden.

John bemærkede rodet og trafikken omkring have 96, og berettede at der vil blive slået ned på det og andre tilfælde.

Der blev spurgt om hvordan man styrede Mulvarp.dk, svaret dertil er at man skal ringe til dem, telefonnummeret er på opslagstavlen ved fælleshuset, Leif forklarede at man skal huske at jævne muldvarpeskud inden mulvarp.DK kommer.

Herefter blev beretningen godkendt.

Preben fremlagde regnskab for 2018 og der var et spørgsmål fra Åge om beløbet til skadedyr kun gælder for mulvarper, og svaret er ja beløbet er kun for at få fanget mulvarper, og det er for både 2018 og 2019. Leif fortalte at han havde fanget 54 mus og mulvarper i 2018. Preben fortsatte med at gennemgå budgettet for 2019 og redegjorde ligeledes for budgettet for vand. Herefter blev regnskabet godkendt.

Der var indkommet to forslag, forslag 1 vedr. gebyr på 100 kr. for udsendelse af breve med post. Hvis man på trods af at, man både har internet, mailadresse og mobil tlf. men aktivt har frasagt sig at få digitale meddelelser der vedrører beskeder fra haveforeningen,  vil der blive pålagt brevmodtageren et gebyr på 100 kr. Hvis man vil ændre holdning, vil haveforeningen fravælge kravet om gebyr igen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2 vedr. At få byggevedtægterne ændret til den version der var før 2015, kunne ikke godkendes, da lokalplanen siger at der kun må bebygges 10% af grunden, det vil sige 40 m2.  Have 58 skal lovligøres og forslaget blev tilbagevist, forslags stilleren var ikke tilstede.

Preben modtog genvalg til posten som kassere.

Per Høj modtog genvalg til posten som næstformand.

Lasse Kjeldsen stillede ikke op igen.

Anders Grønning blev valgt til suppleant i stedet for Lasse.

Der er således kun 1 suppleant.

Peter Stensgaard og Karin Madsen modtog begge genvalg til revisor posten.

Under evt. blev det understreget at klipning af hæk skal forgå inden Sct. Hans og igen til september. John fortalte lidt om planer om at få P pladsen foran fælleshuset drænet, samt prisen for det.

Leif takkede for god ro og orden.

generalforsamling 2018

Generalforsamling i HF ”Granholt”- søndag den 25 marts 2018 kl. 10.00 i fælleshuset

 1. Velkomst ved formanden. Formanden John Kristensen, have 102 bød velkommen og påtalte det lave fremmøde, men det havde måske noget med vejret at gøre. Der var fremmødt 19 stemme berettigede, repræsenteret ved have nummer: 14-16-32-36-38-40-42-44-52-56-60-62-68-84-98-102-106-110-112,  i alt 27 personer, som fik kaffe og rundstykker med pålæg, samt en lille skarp.
 2. Valg af ordstyre og stemmetællere: Ordstyre blev Lasse Keldsen have 68, stemmetællere blev Peter Stensgård Jensen, have 44. Og Henning Ravn Nielsen, have 112..
 3. Under formandens beretning, blev der givet stor ros til økonomien i haveforeningen. Derudover berettede han om, at vi har fået ny overdækket terrasse ved fælleshuset, ny udendørs pissoir ved bagsiden af fælleshuset. Derudover er der kommet overdækning over affalds øen, ved den lille parkeringsplads. Der er handlet tre haver i 2017, men pt. Er der 4 til salg. Vejen langs med haveforeningen er til stadighed et stort samtale emne, på grund af vand og støv, vejen har efterhånden fået navn af hulvej. Leif Nielsen, have 84, skulle have udtalt at hvis han vandt i lotto, ville han gerne være mand for at få vejen asfalteret, men det sker nok ikke. Det blev også kraftigt pointeret at man skal huske at klippe hæk, husk også området på den anden side af hækken og dette skal gerne ske inden sct.hans og den 1 september, ligeledes skal man huske ikke at vande naboens have, når man vander med selvvandere. Formanden fortalte også at der ikke bliver åbnet for vandet i dag, på grund af kommende frostvejr, og deraf eventuelle frostsprængninger, der bliver først åbnet efter påske, så man skal huske at få lukket alle haner, således at der ikke står åbne haner i husene. Der blev talt om at antallet af muldvarpe skud i foreningen er meget stort, derfor havde bestyrelsen fundet frem til et firma Muldvarp.dk  der evt. kunne komme og få fanget alle de muldvarpe de kan få fat i. Det vil koste ca. 14000 kr. over to år. Forslaget blev sendt til afstemning, og fik 19 stemmer, og blev derfor vedtaget. Bestyrelsen tager fat i Muldvarp.dk, det blev pointeret at det også er godt for plæneklippere, ikke at skulle køre over muldvarpeskud. Formanden fortalte også, at fælleshuset skal males i år, og trekanten oppe ved skoven skal ordnes, det ligner en jungle. Skuret ved fælleshuset skal laves og måske kan P-pladsen foran fælleshuset drænes, så der ikke står så meget vand der. Man kunne måske lave en indkaldelse til en fælles arbejdsdag. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 4. Det reviderede regnskab blev læst op af Preben Nielsen, have 60, årets overskud er 79027,56 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budgettet for 2018 blev læst op og godkendt.
 5. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 6. Valg til bestyrelsen, på valg var Formand John Kristensen have 102, John modtog genvalg, næstformand Per høj, have 62, var ikke på valg, kassere Preben Nielsen have 60, var ikke på valg. sekretær Anette Hansen, have 22, ønskede ikke genvalg, René Pedersen, have 36, stillede på og blev enstemmigt valgt. Bestyrelsesmedlem Zenia Rasmussen have 18, ønskede ikke genvalg, Henning Ravn Nielsen, stillede op og blev enstemmigt valgt.
 7.  Som suppleant stillede Lasse Keldsen have 68, op og blev valgt, der var ikke andre der ville stille op som suppleant.
 8. Karin Madsen have 56,  blev valgt som revisor. Peter Stensgård Jensen have 44, blev også valgt som revisor.

 Under eventuelt, blev der spurgt om der kunne bruges lidt flere penge på grusvejen. Lasse takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen

Generalforsamling 2017

Referat: Generalforsamling i ”Granholt

Søndag den 26 marts 2017

Velkomst ved formanden

Valg af ordstyrer og stemmetæller

Opråb af tilstedeværende haver.

Antal stemmeberettiget: 25

Ordstyrer: Lasse

Stemmetæller: Peter Stensgaard, Carsten

Lovlig indvarslet: Ja

Formandens beretning.

2016 var et godt år. Solgt 4 haver.

               Nye tiltag sidste år:

               Overdækket terrasse og nyt køkken i fælleshuset er lavet.

               Nye husnumre er opsat

               Formanden opfordrede

               Til at hjælpe hinanden med forskellige opgaver.

                Gøre mere brug af fælleshuset(komme med forslag til fælles arrangementer).

                Alle husejere skal passe deres hække og grunde både udvendig og indvendig.

                Ved vanding skal man sørge for kun at vande på egen grund.

                 Udlejning af kolonihavehus, er ikke tilladt.

                 Det er ikke tilladt at drive virksomhed, af nogen art, på grunden.

                Nye tiltag i år:

               Gammel skraldespand og plads fjernes til modsat side.

                Godkendt

Indkomne forslag.

Leni:

Levende hegn ned mod rideskolen bevares.

Beplantning ud til vejen bevares, hvis hver grund holder det i orden.

Leni vil gerne have mere information ud til haveejerne fra bestyrelsen angående omforandringer. Men formanden mener at bestyrelsen har mandat til at vedtage og udføre forskellige opgaver, uden om haveejerne.

Valg til bestyrelse.

Kasserer: Preben

Næstformand: Per Høj

Bestyrelsesmedlem: Zenia

Valg af suppleanter.

Lasse og Jesper

Valg af revisorer.

Revisorer. Peter Stensgaard og Karin

Revisor suppleant: Rene

Valg af velfærd og aktivitets gruppe:

Leif, Åge og Anders

Eventuelt.

Inge: forslag til opdatering af tavler.

Formanden: forslag til nye tavler der placeres anderledes.

Nyeste kommentarer

01.11 | 09:58

Hvis det er have 34, er den stadigvæk til salg.

01.11 | 09:57

Ja

26.10 | 18:26

Hej er haven stadigvæk til salg?

05.09 | 16:49

hej Ulf, haven er desværre ikke til salg mere,