Havekolonien Granholt

Bygningsvedtægt for Kolonihaveforeningen Granholt.

Vedr. opførelse af bygninger på den lejede grund.

Bygningsanmeldelse og bygningstegninger påtegnet, til Bestyrelsen, skal fremsendes i 2 eksemplarer. dette gælder også ved arealforøgelse, tilbygning eller ombygning.

Bygningstegningerne skal være målsat og der skal være situationsplan over hele haven, således alle bygninger fremgår af planen, toilet og redskabsskur skal være sammenbygget med huset, dog kan de nævnte bygninger bygges max. 4 meter fra huset de skal så forbindes med et plankeværk max. 1,60 meter i højden.

Husene skal være udført i træ, og bør være anbragt på en muret eller støbt sokkel i frostfri dybde eller på anden forsvarlig måde.

Konstruktionerne skal være forsvarlige, herunder forankring af fodring, stolper og spær.

Udvendig træværk skal beskyttes mod råd og svamp, ved imprægnering og maling så det fremstår som en helhed.

På hver grund må der max. bygges 40m2 huse og 15 m2 overdækket terrasse sammenbygget med opholdshuset og omgivet af højst 2 fulde væge og en eller to væge i brysthøjde.

Der må opsættes et Drivhus på max. 10m2. men ikke nærmere end 1.0 meter fra skel.

Ingen bygningsdel må overstige 4 meter.

Ingen bygningsdel må opføres nærmere end 2,5 meter fra skel.

Alle opholdsrum, herunder køkken skal være forsynet med oplukkelige vinduer med underkanten max. 1,2  meter over gulv, og med mindst friåbning eller dør til det fri, der skal altid være sikret frisklufttilførsel hvis der anvendes iltforbrugende opvarmningsapperater  og aftræk gennem uafspærlige ventiler gennem tag eller væg.

Bygningerne må ikke indeholde ildsted, hvortil der kræves skorsten. det er dog tilladt at indrette gasfyrede opvarmningsapperater og indrette aftræk hertil, der henvises i øvrigt til gældende reglementer desangående.

El- installationer må anvendes når disse er udført af en autoriseret el-installatør.

Toilet og vand må installeres når der er søgt om tilladelse til spillevandstank, dette skal udføres af en Autoriseret-Kloarkmester og kun med godkendelse fra Favrskov kommune.

Alle grunde med samlet bygningsmasse over 40m2 er herefter ulovlige og skal senest ved handel lovliggøres, ingen huse må bygges i to etager idet der er tale om et brugsareal på max. 40m2.

Alle bygninger skal altid være i en ordentlig og pyntelig stand. I øvrigt skal alle huse være opført efter myndighedernes forskrifter og i overensstemmelse med lokalplan 03.01. som danner grundlag for denne vedtægt.

Generalforsamlingen 2009 og 2015.